Pájecí kapalina F1 na kalafunové bázi s organickými aktivátory 30ml

  • Kód: 102506800032700
  • 6 Balení skladem
  • Běžně odesíláme nejpozději v následující pracovní den po objednávce.

102,00 Kč

Přidat do košíku:

Pájecí kapalina vhodná pro měkké pájení pájkou Sn-Pb Pájecí kapalina vhodná pro měkké pájení pájkou Sn-Pb. Je vhodná zejména pro pájení mědi, měděných vodičů a špatně pájitelných součástek. Při aplikaci na desky plošných spojů je nutno zbytky tavidla odstranit, protože mohou působit korozivně. V případě potřeby se odstraní ethanolem. NEBEZPEČÍ! Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P261 Zamezte vdechování dýmu. P280 Používejte ochranné rukavice. P302 plus P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vodya mýdla.. P305 plus P351 plus P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.


Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Copyright © 2019 www.24365.cz. Powered by Zen Cart